Projecten - Lerende Regio Arnhem
LRA project

Taste their future

Middels het organiseren van Taste Their Future maken mentoren leerjaar 3 en 4 van het vmbo en havo decanen kennis met het mbo om zo hun leerlingen beter te kunnen informeren en begeleiden bij hun studiekeuze.

Studenten die de overstap van vmbo naar mbo maken, ervaren vaak grote niveauverschillen tussen vmbo en mbo, met name op het vlak van algemene mbo-vaardigheden. Mentoren proberen de leerlingen voor te bereiden op deze overstap, maar hebben vaak onvoldoende kennis van het mbo-onderwijs en de mogelijkheden.

Met Taste Their Future willen we mentoren uit het vo een beter beeld geven van het mbo, zodat zij hun leerlingen optimaler kunnen begeleiden bij de overstap naar het mbo.
Het blijkt dat er een groep leerlingen met een havo diploma is waarvoor de overstap naar het hbo te groot is. Voor hen zou een fast track op het mbo een mooie tussenstap zijn. Vanaf 2022 willen we dat havo decanen van LRA scholen betrokken worden bij TTF, zodat zij deze specifieke doelgroep goed kunnen informeren en begeleiden.

LRA project

Scholenmarkt

Middels het organiseren van De Scholenmarkt krijgen leerlingen uit leerjaar 3 en 4 van het vmbo en leerlingen uit Havo 4 (die de overstap naar het mbo willen maken) informatie over de verschillende mbo opleidingen en mbo scholen uit de regio (LRA).

Vmbo leerlingen zullen zich vanaf leerjaar 3 gaan oriënteren op de overstap naar het mbo. De Scholenmarkt geeft informatie over de verschillende opleidingen en verschillende mbo’s in de regio Arnhem. De leerlingen kunnen deze scholenmarkt bezoeken met hun ouders of begeleiders.
De Scholenmarkt is bedoeld voor de leerlingen, ouders/verzorgers van 3 en 4 vmbo/mavo en de overstappers van havo 4 naar het mbo.

 

Impressie – Scholenmarkt Arnhem

 

LRA project

LOB

Loopbaanoriëntatie- en ontwikkeling is een proces dat een leven lang doorloopt.
We willen er als LRA voor zorgen dat leerlingen binnen onze regio, zowel op het v(s)o als op het mbo, hier optimaal bij begeleid worden.

Uitval en switch in het mbo vergroten de kans op maatschappelijke uitval. Een goed ontwikkeld LOB-programma draagt in hoge mate bij tot het voorkomen van maatschappelijke uitval.

LOB wordt een steeds belangrijker instrument op zowel het mbo als het vmbo. De focus gaat liggen op ontwikkeling in samenhang. Vo-scholen en mbo-scholen trekken gezamenlijk op met speciale aandacht voor het ontwikkelen van netwerken en het loopbaandossier. In de afgelopen jaren zijn diverse projecten op dit gebied succesvol geweest: oriëntatiedagen voor derde- en vierdejaars vmbo-leerlingen, een scholenmarkt, samenwerking bij het vormgeven van LOB-beleid op de scholen van de LRA. Elke vmbo-school heeft inmiddels een visie op LOB en heeft keuzes gemaakt voor een programma. Tevens voert elke vmbo-school diverse activiteiten uit -in de les en daarbuiten- om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgopleiding.

In periode van 2017-2020 heeft de LRA met subsidie vanuit de gemeente het LOB-programma verder gestimuleerd door het organiseren van verschillende activiteiten.
Deze subsidieperiode is afgelopen en de gemeente heeft aangegeven dat LOB een zaak van het onderwijs is.

Afgelopen jaar heeft LOB binnen de LRA minder aandacht gekregen vanwege wisseling van de projectleider en door corona. Uit de LRA conferentie van oktober 2020 is gebleken dat dit een onderwerp is dat leeft binnen de LRA.

Belangrijke speerpunten en ambities voor de komende tijd zijn:

LOB is voor de (v(s)o en mbo) leerling een waardevol onderdeel van zijn/haar curriculum;
Het komen tot een goede samenwerking tussen vmbo en mbo voor het verbeteren van een doorlopende leerlijn;

LRA project

Digitaal doorstroom dossier

Het programma Digitaal Doorstroomdossier (DDD) is een deelprogramma (Schakel in de Keten) om VSV (voortijdig schoolverlaten) te voorkomen. Het is belangrijk dat leerlingen in het vmbo zich in het kader van loopbaanoriëntatie (LOB) verdiepen in de keuze voor beroep en vervolgopleiding. Dat gebeurt op diverse manieren. In het Digitaal Doorstroomdossier dient de leerling zijn keuze voor de vervolgopleiding te beschrijven en verantwoorden.

De afgelopen jaren is er voor de vmbo-leerlingen van de LRA-scholen een doorstroomdossier ontwikkeld dat door alle mbo-scholen geaccepteerd wordt.

Het Doorstroom Dossier zoals dat ontwikkeld is en in gebruik is door de vmbo-scholen van de LRA maakt het mogelijk om gestructureerd, door leerling en mentor, aandacht te besteden aan de loopbaanoriëntatie. Via het DDD wordt bovendien gestandaardiseerde informatie van vmbo-leerlingen doorgegeven aan het ontvangende mbo. Op basis van onder andere de informatie in het Digitale Doorstroomdossier kan het mbo met de leerling in gesprek gaan over zijn of haar gewenste beroepsopleiding maar bovendien kan de digitale informatie ook gebruikt worden bij de studieloopbaanbegeleiding binnen het mbo. Omdat via het DDD ook wordt aangegeven of leerlingen in aanmerking komen voor een Warme Overdracht kan de individuele begeleiding in het mbo hierdoor voortvarend worden opgepakt. Het huidige LRA-doorstroomdossier is sinds 2014 gedigitaliseerd door Intergrip. En ook dat is een verbetering voor de overstap van de leerling van het vmbo naar het mbo.

LRA project

Uitval& Switch

Dit is een van de projecten om VSV (voortijdig schoolverlaten) te voorkomen. Nederland heeft zich ten doel gesteld dat het landelijk aantal VSV-ers moet worden teruggedrongen. Hiervoor zijn VSV-gelden beschikbaar. De Lerende Regio Arnhem is een samenwerkingsverband tussen mbo-scholen en vo-scholen die gebruik maken van de VSV-gelden.

Wanneer vmbo-leerlingen in het mbo zijn ingestroomd gebeurt het veelvuldig dat een student verandert van opleiding of zijn opleiding zonder diploma stopt.

· Een aantal jongeren heeft ondanks alle inspanningen van het voortgezet onderwijs nog nooit een goed opleidings- en/of beroepsbeeld gehad. Zij hebben gekozen op basis van verkeerde gronden. Het risico is groot dat zij in het eerste leerjaar van de vervolgopleiding uitvallen en daarmee het onderwijs voortijdig verlaten. Een aantal studenten switcht van opleiding. Het is van belang om daar zicht op te hebben.

Een aantal van deze voortijdig schoolverlaters betreedt vervolgens de arbeidsmarkt zonder startkwalificatie met alle risico’s van dien.

In het vmbo bestaat de behoefte om te beschikken over schoolloopbaangegevens van hun oud-leerlingen. Wanneer vmbo-scholen terugkoppeling krijgen van schoolloopbaangegevens van hun oud-leerlingen in het mbo, hebben ze daarmee gegevens om vast te stellen of het resultaat van hun begeleiding van leerlingen effectief genoeg is. Deze schoolloopbaangegevens dienen daarom op gezette tijden bij de vmbo-scholen bekend gemaakt te worden. Met behulp van deze gegevens kan er een kwaliteitsverbetering in het LOB-proces in het vmbo plaatsvinden.

Ook in het mbo kan men gebruik maken van de teruggekoppelde gegevens. Is bijvoorbeeld de informatievoorziening over bepaalde mbo-opleidingen naar leerlingen in het vmbo wel correct? Voortijdig schoolverlaten kan hiervan het gevolg zijn.

Het project Uitval- & Switch- monitor sluit aan bij zowel het LRA- als het VSV-doel1 immers alle scholen in de Arnhemse regio zijn betrokken bij het project, er wordt gewerkt aan de goede doorstroming van het vmbo naar het mbo en het project is

gericht op het in gezamenlijkheid terugdringen van het aantal (nieuwe) voortijdige schoolverlaters.

De projectgroep heeft zowel de taak om het project voor te bereiden als uit te voeren.

De terugkoppeling vindt plaats m.b.v. de Uitval & Switch monitor van Intergrip. Twee maal per jaar (maart en november) worden de benodigde gegevens van de mbo-scholen bij Intergrip aangeleverd. Daar worden deze gegevens in de portal klaar gezet voor alle vo-scholen en de mbo-scholen.

LRA project

Beleef je toekomst bij ‘oriëntatie in bedrijf’

 

Open dagen, meeloopdagen, voorlichtingsbijeenkomsten, genoeg oriëntatiemogelijkheden en toch geen keuze kunnen maken. Leerlingen in het vmbo hebben meer nodig voor het kiezen van een vervolgopleiding.

Met het programma ‘oriëntatie in bedrijf’ willen we deze stap zetten. We willen leerlingen laten beleven hoe het is om werkzaam te zijn in een bepaalde sector. Variërend van welzijnswerk tot techniek en van ICT tot logistiek of toerisme. Anders dan een lesje op een mbo school gaan we op bezoek bij een bedrijf, praten we met professionals, gaan we zelf aan de slag en mogen we alles zien en vragen. Onderwerpen als werksfeer, werktijden, carrièremogelijkheden en verdiensten, alles komt aan bod. Nog te veel mbo’ers ontdekken tijdens hun stage dat ze de verkeerde opleiding hebben gekozen.

Met dit programma willen we voortijdig schooluitval voorkomen en proberen we leerlingen te interesseren en te ‘raken’ en de keuze eenvoudiger te maken.

Het programma oriëntatie in bedrijf bevat een document dat ingezet kan worden als bewijs voor je LOB-dossier.