De regio Arnhem telt ongeveer 32.000 jongeren, jonger dan 23 jaar, die onderwijs volgen op een school voor voortgezet onderwijs of bij een mbo-instelling. In totaal maken er binnen deze regio, jaarlijks tweeduizend jongeren de overstap van het v(s)o naar het mbo.

Projecten filteren:

Schakelpunt Onderwijs en Werk

VSV projecten

Deze maatregel richt zich op de jongeren van de mbo-instellingen in de subregio Arnhem, die woonachtig zijn in de subregio en die vanuit de entreeopleiding en vanuit een mbo-2 opleiding uitstromen naar de arbeidsmarkt. Het doel is het realiseren van een geslaagde overgang van school naar werk voor deze doelgroep.

Het project wordt gecoördineerd door het RBL onder leiding van projectleider: Naciye Kayhan

Bekijk project

Start and go mbo

VSV projecten

Dit project is ontstaan uit de maatregel: verbeteren aansluiting onderwijs-onderwijs voor kwetsbare jongeren. Het is gericht op jongeren in het v(s)o, pro, vmbo basis en isk die als gevolg van een aantal belemmeringen niet of moeizaam de overstap maken naar het mbo of daar weer snel uitvallen.

De projectgroep streeft ernaar om deze groep (geschat op ongeveer 70 jongeren) een succesvolle overstap gaan maken.

Projectleiders zijn: Lisette van Straaten en Anita Kluit

Wil je meer weten over dit project dan kan je naar hun website gaan: http://www.start-and-go-mbo.nl

Bekijk project

Aanpak verzuim 18+

VSV projecten

Dit project zorgt ervoor dat bij ongeoorloofd verzuim de geregelde schoolgang weer wordt opgepakt en om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Het wordt gecoördineerd door het RBL. Onder leiding van Marith Berntsen.

Bekijk project

Sluitende keten

LRA projectenVSV projecten

De Sluitende Keten in de overstap vo naar vmbo (voortaan aangeduid als de Sluitende Keten, is een samenwerkingsproject tussen de scholen die verbonden zijn aan de Lerende Regio Arnhem e.o.(LRA) en het Regionaal Bureau Leerlingenzaken Midden Gelre (RBL) (waaronder leerlingzaken en de Regionaal Meld- en Coördinatiefunctie van de regio Arnhem (RMC).

Alle partijen hebben o.a. de opdracht het voortijdig schoolverlaten terug te dringen en hebben daarom in dit project kun krachten gebundeld.

Het project is in 2005 van start gegaan. Gemiddeld is in de afgelopen jaren de overstap van ruim 2000 leerlingen gecontroleerd en in beeld gebracht.

Vanaf 2011 wordt gebruik gemaakt van het programma Overstap vo – mbo, onderdeel van de Portal van Intergrip. Door dit programma wordt de overstap voor alle betrokkenen bij het project inzichtelijk gemaakt.

De overstap van het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs, en voortgezet speciaal onderwijs naar het middelbaar beroepsonderwijs vormt om meerdere redenen een risicomoment in de schoolloopbaan van jongeren.

Bekijk project